ارگانهای طرف قرارداد با فرش توس

*فروشگاههای طر ف قرارداد

*ارگانهای طرف قرارداد:

 • تعاونی کارکنان بانک اقتصاد نوین                                                                
 • تعاونی کارکنان بانک ملت
 • تعاونی کارکنان بانک ملی ایران
 • تعاونی کارکنان بانک قوامین
 • تعاونی کارکنان بانک اقتصاد
 • تعاونی کارکنان بانک افق اقتصاد
 • تعاونی کارکنان وزارت صنعت و معدن تجارت
 • تعاونی کارکنان وزارت دادگستری
 • تعاونی کارکنان وزارت امور خارجه                                                         
 • تعاونی کارکنان ناوبری هوایی ایران
 • تعاونی کارکنان راه آهن ایران
 • تعاونی کارکنان شرکت پست
 • تعاونی کارکنان بیمه ایران
 • تعاونی کارکنان آموزش و پرورش
 • تعاونی کارکنان ایسنا
 • تعاونی مصرف کارکنان آموزش و پرورش(اتما)
 • اداره رفاه مرکز آمار ایران
 • تعاونی مارگارین
 • تعاونی کاشی سعدی
 • آموزش و پرورش ناحیه 1 شهر ری
 • آموزش و پرورش ناحیه 2 شهر ری
 • آموزش و پرورش ناحیه کهریزک
 • آموزش و پرورش ناحیه قرچک
 • آموزش و پرورش ناحیه حسن آباد فشافویه
 • بیمارستان رازی