نمایشگاه بین المللی فرش تبریز

استقبال گـرم بازدیدکنندگان از غـرفه فـرش تــوس مشــهد

زمان: ششم تا نُـهم مرداد ماه، از ساعت 14:30 الی 21

مکان: نمایشگاه بین المللی فـرش واقع در محل نمایشگاه های تبریــز