فرش ماشینی گل برجسته 8025

فرش ماشینی گل برجسته 8025