فرش ماشینی گل برجسته 8047

فرش ماشینی گل برجسته 8047