فرش هایبالک گل برجسته 8052

فرش هایبالک گل برجسته 8052