فرش گل برجسته هزار شانه 8050

فرش گل برجسته هزار شانه 8050