فرش 700 شانه افشان 2 زمینه کرم

فرش 700 شانه افشان 2 زمینه کرم