فرش 1000 شانه طرح ریزماهی

فرش 1000 شانه طرح ریزماهی